Why Reading?ทำไมการอ่านถึงเป็นทักษะที่สำคัญ?

รู้หรือไม่ว่าเด็กๆมีความพร้อมที่จะอ่าน ตั้งแต่อยู่ในวัยเกือบจะแรกเกิด ?
นั่นก็เป็นเพราะ 3 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองของเด็กๆพัฒนาเร็วมาก และพัฒนามากถึง 90 เปอร์เซ็นต์
และนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไม เราควรส่งเสริมให้พวกเขาเรียนรู้ในการอ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

“ จากผลการวิจัย การอ่านมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กๆมีความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (School Ready)
และยังมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษา ไม่ใช่แค่ในการเรียนภาษาแต่ยังรวมถึงวิชาอื่นๆด้วย ”

Why Reading?ทำไมการอ่านถึงเป็นทักษะที่สำคัญ?

รู้หรือไม่ว่าเด็กๆมีความพร้อมที่จะอ่าน ตั้งแต่อยู่ในวัยเกือบจะแรกเกิด ?
นั่นก็เป็นเพราะ 3 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองของเด็กๆพัฒนาเร็วมาก และพัฒนามากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไม เราควรส่งเสริมให้พวกเขาเรียนรู้ในการอ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

“ จากผลการวิจัย การอ่านมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กๆมีความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (School Ready) และยังมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษา ไม่ใช่แค่ในการเรียนภาษาแต่ยังรวมถึงวิชาอื่นๆด้วย ”

Benefits of Learning to Readประโยชน์ของการอ่าน

ทักษะทางด้านการใช้ภาษา

Listening Skills  

ทักษะแรกและทักษะที่สำคัญมากก่อนที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถพูดภาษาได้คือ ทักษะการฟัง เมื่อเด็กๆฟังไปเรื่อยๆก็จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่ทักษะการอ่านและการเขียนในที่สุด การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังที่ดีจะช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ ความสามารถในการทำความเข้าใจ พัฒนาการด้านการอ่าน การใช้โครงสร้างของภาษาพูดที่ถูกต้อง และกระตุ้นการใช้จินตนาการณ์

Phonemic Awareness & Phonics 

ความสามารถในการรับรู้หน่วยเสียงย่อย ความสามารถในการได้ยิน (Hear) รับรู้ แยกแยะหน่วยเสียง (Phonemes) รวมไปถึงความสามารถในการควบคุม (Manipulate) การใช้หน่วยเสียงของคำและพยางค์ได้ การเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรกับเสียง หรือโฟนิกส์ (Phonics) รวมกับเป็นการถอดรหัสเสียงภาษาอังกฤษ (Decoding) ซึ่งจากการวิจัยพบว่าทักษะนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมากในการช่วยให้เด็กๆพัฒนาทักษะและประสบความสำเร็จในการอ่านง่ายและเร็วขึ้น

Word Recognition  

เมื่อฝึกฝนบ่อยๆ ได้ยินได้ใช้คำศัพท์ซ้ำๆ ผู้อ่านจะมีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องโดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายาม (การจดจำคำแบบแยก)

Pronunciation  

การออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนแบบเจ้าของภาษา (Native English speakers)

Vocabulary and Spelling  

คลังคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการสะกดคำที่แม่นยำขึ้น และยิ่งเรามีคำศัพท์มาก

Comprehension, Interpreting and Knowledge of the World  

ความสามารถในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและตีความในสิ่งที่ได้ยิน ความสามารถในการทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆจากบริบทรอบข้าง รวมไปถึงความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Speaking Skills 

ความสามารถในการใช้ภาษาในการพูดสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทั่วไป การเล่าเรื่อง การนำเสนอ ฯลฯ

Grammar Sense and Writing Skills  

ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์และการเขียนที่ถูกต้อง

Fluency  

การอ่านที่คล่องแคล่วและชัดเจน

Life Skills ผลพลอยได้จากการอ่านในทักษะอื่นๆ
“ยิ่งอ่านหลายภาษา สมองยิ่งโต”

Exercise the Brain  

ช่วยฝึกสมอง พัฒนาความจำและทักษะการคิดให้คิดไวขึ้น ช่วยให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Build Patience and Concentration  

ช่วยผ่อนคลาย ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น สมองลื่นไหลปลอดโปร่ง ลดความเครียด ความกังวล

Develop Social-emotional Engagement and Self-Regular Skills  

จากการวิจัยพบว่า การอ่านโดยเฉพาะการอ่านนิทานหรือนิยายช่วยพัฒนาสมองส่วนการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอื่นๆ

Build love for reading  

การฝึกฝนการอ่านเป็นประจำจนเป็นการปูพื้นฐานให้เป็นผู้ที่รักการอ่าน

Build Confidence  

เมื่อผู้อ่านมีคลังคำศัพท์ที่มากพอ มีความสามารถในการสื่อสาร ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้น “การวิจัยพบว่า ผู้อ่านที่มีความมั่นใจมีโอกาสกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ที่มั่นใจด้วยเช่นกัน” CONFIDENT READERS become CONFIDENT LEARNERS