• Home
  • The Secret Entrance Grammar and Tutoring

The Secret Entrance Grammar & Tutoring Program

หลักสูตรไวยากรณ์ ติว กวดวิชา

คอร์สเรียนแบบกลุ่ม

คอร์ส The Secret Kickoff

คอร์สเตรียมความพร้อมด้านตัวอักษร คำศัพท์และพื้นฐานไวยากรณ์สำหรับน้อง ๆขึ้นชั้น ป. 1 ที่พื้นฐานยังไม่แน่น

คอร์ส Magical Foundation 1 – 2

คอร์สเตรียมความพร้อมด้านตัวอักษร คำศัพท์และพื้นฐานไวยากรณ์สำหรับน้อง ๆขึ้นชั้น ป. 1 ที่พื้นฐานยังไม่แน่น

คอร์ส The Hidden Key

คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมต้นขึ้นประถมปลายที่ต้องการทบทวนเนื้อหาและปูพื้นฐานให้พร้อมในการเข้าเรียนคอร์สในระดับต่อไป

คอร์ส The Hidden Chamber 1

เป็นคอร์สปรับพื้นฐานที่เหมาะกับน้อง ๆ ชั้นประถมปลายที่ต้องการปรับพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน และพร้อมสำหรับคอร์สเจาะลึก Vocab-Grammar ประถมปลาย

คอร์ส The Hidden Chamber 2

คอร์สเจาะลึก Vocab-Grammar สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมปลายที่ต้องการเรียนสรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษชั้นประถมปลาย และทำความเข้าใจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนคอร์สตะลุยโจทย์

คอร์ส Into the Light

คอร์สตะลุยโจทย์สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมปลายที่ต้องการฝึกทำข้อสอบสำหรับเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในหลักสูตรภาคปกติ ครอบคลุมการสรุปเนื้อหาที่จำเป็น และฝึกทำโจทย์ตามหัวข้อต่างๆ และเป็นคอร์สที่จะช่วยเสริมพื้นฐานสู่คอร์สสตะลุยโจทย์ EP, Bilingual และ Inter ได้ด้วย

คอร์ส Into the Light (EP / Bilingual / Inter)

คอร์สสำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมปลายที่ต้องการสอบเข้าชั้นม.1 โรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั้งสังกัดรัฐบาล เอกชน และกลุ่มสาธิต ในหลักสูตร English Program (EP) หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) หรือหลักสูตรนานาชาติ (International) ครอบคลุมการสรุปเนื้อหาที่จำเป็น และฝึกทำโจทย์ตามหัวข้อต่างๆ

คอร์ส Final Call

คอร์สโค้งสุดท้าย เหมาะกับน้อง ๆ ชั้นประถม 6 ที่ต้องการฝึกทำข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำในหลักสูตรภาคปกติ ก่อนเข้าสอบในช่วงภาคเรียนสุดท้าย โดยฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงจำนวน 5 ชุด

คอร์ส Final Call (EP / Bilingual / Inter)

เป็นคอร์สที่เหมาะกับน้อง ๆ ชั้นประถม 6 ที่ต้องการฝึกทำข้อสอบจริงสอบเข้าม.1 โรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั้งสังกัดรัฐบาล เอกชน และกลุ่มสาธิต ในหลักสูตร English Program (EP) หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) หลักสูตรนานาชาติ (International)  ก่อนเข้าสอบในช่วงภาคเรียนสุดท้าย โดยฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงจำนวน 5 ชุด