About usเกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนภาษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะโฟนิกส์และการอ่านภาษาอังกฤษให้เด็กไทย ผ่านหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่ออกแบบและคัดสรรค์โดยอาจารย์สอนภาษาที่มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนกว่า 30 ปี เทคนิคการสอนออกแบบขึ้นใน “รูปแบบใหม่” เพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนแบบ “Hybrid Learning Model” เป็นการผสมผสานเนื้อหาผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสอนสดโดยครูผู้มีประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้ทั้งเทคนิคพิเศษในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเนื้อหาที่ใช้ในการทบทวนพื้นฐานการอ่าน เหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีพื้นฐานการอ่านที่ยังไม่แน่น

ทำไมต้อง Magical English?

Magical English เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งภายใต้สถาบันสอนภาษาเท็กซ์ แอนด์ ทอลค์ ซึ่งให้บริการการสอนและการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก – ผู้ใหญ่ รวมถึงการจัดอบรมเทรนนิ่ง (English Trainings) จัดค่ายภาษา และจัดอาจารย์ผู้สอนให้สถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 30 ปี

ติดตามผลงาน

Our Missionเป้าหมายของ Magical English

Amazing Learning Experience + Effective Learning Program + Excellent Learning Model

Amazing Learning Experience

เป้าหมายของเรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่วิเศษณ์ ตั้งแต่เดินเข้ามาเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเอง ทีมผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และหลักสูตรคุณภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมและเปิดใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายคือ
“อ่านภาษาอังกฤษเป็น เรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีใจรักในการอ่านแบบยั่งยืน”

Effective Learning Program

จากประสบการณ์การให้บริการการสอนภาษาของทีมงาน ME ทางเราเล็งเห็นอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน และพบทางออกในการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยทางทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานการอ่านที่แน่นผ่านเทคนิคและนวัตกรรมของสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็น
✧ การฟัง (Listening Skills)
✧ Phonemic Awareness การออกเสียงแบบ• เจ้าของภาษา การผสมคำ การแยกเสียง
✧ มีคลังคำศัพท์ที่กว้าง การสะกดคำ (Vocabulary and Spelling)
✧ การโต้ตอบสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Communication Skills) เช่น การตอบคำถาม การสนทนา การแสดงความคิดเห็น การพูดนำเสนอ
✧ การเล่าเรื่องผ่านจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
✧ การเขียนและการเรียงประโยค (Grammar and Writing)

Excellent Learning Model

“Hybrid Learning Model” โมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน สามารถตอบโจทย์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการ “ดึงจุดเด่นและข้อดี” ของแต่ละระบบการเรียนรู้มาใช้ไม่ว่าจะในรูปแบบการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์แบบถ่ายทอดสด (Live Streaming) และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อการสอนนวัตกรรมมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรียน (Interactive Learning) และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

Brand Valuesคุณภาพของแบรนด์

☆ สิ่งที่โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับจากการเข้ามาใช้บริการแบบ MAGICAL

M otivation

ได้รับแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่จะเรียนรู้จากการอ่านและเป็นผู้ใฝ่รู้ต่อไปในอนาคต (Life-Long Learning)

A ctive Learning

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย โดยผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

G ame-based Learning (GBL)

เป็นการนำทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการสอดแทรกเกมเข้าไปในสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับทิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน ซึ่งจากผลการวิจัยระบุว่าการเรียนรู้ผ่านเกมสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เข้ากับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งชื่นชอบความท้าทายและมองทุกอย่างเป็นเกมเสมอ

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านเกม:

  • ผู้เรียนเกิดกระบวนการการรับรู้ (Cognitive) มีสมาธิและมีพัฒนาการการตอบสนองที่ดีขึ้น
  • ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ซึ่งก็คือที่มาของคำว่าการศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง (Edutainment) หรือการเรียนรู้แบบเพลินๆ Plearn (Play + Learn)
  • ผู้เรียนเรียนรู้จากความผิดพลาด (Learning from Mistakes) และเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง (Learning by Doing)
  • ผู้เรียนเกิดกระบวนการการรับรู้ (Cognitive) มีสมาธิและมีพัฒนาการการตอบสนองที่ดีขึ้น
  • ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ซึ่งก็คือที่มาของคำว่าการศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง (Edutainment) หรือการเรียนรู้แบบเพลินๆ Plearn (Play + Learn)
  • ผู้เรียนเรียนรู้จากความผิดพลาด (Learning from Mistakes) และเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง (Learning by Doing)

ด้วยเหตุนี้เองทางโรงเรียนจึงได้มีการคัดเลือก โปรแกรมเกมและหนังสือนิทานออนไลน์ (Online Reading Program) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเรียนรู้ในเรื่อง Phonics และการอ่านโดยเฉพาะมาประกอบการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุม แนะนำ และอำนวยการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

I nnovative School

เป็นสถาบันภาษาที่มุ่งเน้นใน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน เทคนิคการสอน บุคลากรและผู้สอน การให้บริการลูกค้าและสถานที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

C reativity

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการส่งเสริมทักษะผ่านบรรยายกาศการเรียนรู้ที่น่าไว้ใจ (Trusting Environment) ผ่านกิจกรรมในการเรียนการสอน ผ่านอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองและเปิดโอกาสผู้เรียนได้ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น จินตนาการเล่าเรื่อง (Storytelling) และความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน