Amazing Readers Program

หลักสูตรสอนโฟนิกส์และการอ่าน

ความพิเศษของโปรแกรมสอนโฟนิกส์และการอ่านของ ME คือหลักสูตรและเทคนิคการสอนที่ตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน โดยโปรแกรมออกแบบขึ้นแบบทู-อิน-วัน ในหลักสูตรเดียว

ครูผู้สอน

ทาง ME เล็งเห็นว่าคนไทยโดยมากจะมีทักษะการใช้หลักไวยากรณ์ที่แข็งแรง แต่ยังคงขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้นทาง ME จึงได้จัดการเรียนการสอนให้ ในหนึ่งชั้นเรียนมีครูคนไทยดูแลและอำนวยการเรียนการสอน และครูเจ้าของภาษา (Native English Speaker) ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนมาพัฒนาทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การออกเสียง สำเนียง การอ่าน และการพูด พร้อมกับ activate passive knowledge หรือ ดึงความรู้และคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไว้เดิมมาฝึกฝนและใช้งานจริง

การแบ่งระดับของผู้เรียน

หลักสูตรของ ME แบ่งระดับตามธรรมชาติและพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาของเด็กแต่ละช่วงวัย และปรับตามความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน หลักสูตรเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่

  • ความสนใจจากการสังเกตและการตอบสนองต่อรูปภาพที่เร้าใจ เสียงเพลง วัตถุสิ่งของ ท่าทางของบุคคล ฯลฯ
  • การทำความเข้าใจภาษาด้วยการเก็บข้อมูล เรียนรู้เสียงพยัญชนะตัวอักษร คำศัพท์ ทำความความเข้าใจผ่านการฟัง ฟังครู เสียงเพลง การออกเสียง นิทานเรื่องเล่า คำสั่งในเกม ฯลฯ
  • การเรียนรู้จากเนื้อหาที่ได้ยินซ้ำๆ การเลียนแบบเสียง การเรียนรู้เสียงและหน่วยเสียง การอ่านพยัญชนะตัวอักษร อ่านสัญลักษณ์ การประกอบคำ การแยกเสียง การเชื่อมโยงเสียง การระบุพยางค์ รวมถึงการอ่านสีหน้าท่าทางของผู้สอนเพื่อทำความเข้าใจ
  • การอ่านประโยคอ่านนิทานอย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนการพูด การตอบคำถาม การเล่าเรื่อง การนำเสนอ และการเขียนและการสะกดคำ
รายละเอียดของหลักสูตรแต่ละระดับ

Magical Pixies (Coming Soon)
“Spark of Interest”

หลักสูตรนี้เน้นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสนใจและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเริ่มผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้ความสนุกสนาน

โดยเน้นปูพื้นฐานทักษะการฟัง มีการตอบสนองเมื่อมีการพูดคุยหรือถามคำถาม การชี้ภาพชี้คำตอบ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเลียนเสียงพยัญชนะ และการเลียนแบบการเล่านิทาน (Pretend to read)

แสดง

Magical Fairies
“Discovering the MAGIC in reading”

หลักสูตรนี้เน้นการปูพื้นฐานด้าน Phonemic Awareness ให้แก่ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงพยัญชนะ (Letter Sounds) ในภาษาอังกฤษผ่านเสียงเพลงและเกมที่ใช้ประกอบการสอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นและชี้นำ การสังเกตพยัญชนะที่ขึ้นต้นของชื่อตนเอง การออกเสียงตาม และการมีสมาธิจดจ่อในการฟังนิทานที่มีความยาวเพิ่มขึ้น การเรียนรู้คำศัพท์ สี รูปทรง ตัวเลข การพูดการตอบจากประโยคคำถามง่ายๆ เช่น Where is the cat? การกระตุ้นพัฒนาการด้านจินตนาการ การบอกเล่าเรื่องราวและการนำนิทานเรื่องที่คุ้นเคยมาเล่าใหม่ และเริ่มฝึกกล้ามเนื้อมือในการขีดเขียน

แสดง

Magical Wizards
“Learning the MAGIC tricks”

หลักสูตรนี้สอนเทคนิคและทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถบอกอักษรในภาษาอังกฤษได้ สังเกตตัวอักษรในชื่อตนเองและตามป้ายหรือสื่อต่างๆ เน้นสอนเรื่องเสียงและหน่วยเสียง สามารถจับคู่ตัวอักษรและเสียงของคำศัพท์ได้โดยสามารถระบุเสียงแรกเสียงกลางและเสียงสุดท้ายของคำศัพท์ได้ สอนการถอดรหัสเสียง (Decode) การประสมเสียง (Blending) การถอดรหัสเสียงคำ CVC (พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ) การแยกหน่วยเสียง การเชื่อมเสียง และการระบุพยางค์ เรียนเรียนรู้คำพ้องเสียง (Rhyme words) และเรียนคำศัพท์ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องถอดรหัสเสียง (Sight Words) และนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านนิทานที่คุ้นเคยได้และเริ่มฝึกการใช้ภาพและเนื้อเรื่องในการทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ สามารถตอบคำถาม WH Questions เกี่ยวกับเนื้อเรื่องและเรียงลำดับเรื่องราวได้ ใช้จิตนาการในการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง

ผู้เรียนสามารถเขียนชื่อของตนเอง ใช้ตัวอักษรที่คุ้นเคยในการสะกดคำศัพท์และจับคู่คำศัพท์ที่ใช้พูดกับภาษาเขียนได้

แสดง

Magical Warriors|
“Practicing MAGIC”

หลักสูตรนี้ผู้เรียนต่อยอดทักษะการอ่านด้วยเทคนิคโฟนิกส์ เริ่มมีทักษะในการออกเสียงคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยด้วยการถอดรหัสเสียง สามารถอ่านนิทานที่คุ้นเคยและอ่านนิทานที่มีเนื้อหาที่ยาวขึ้นด้วยตนเอง สามารถเข้าใจอารมณ์ต่างๆจากเรื่องราวได้และเชื่อมโยงเรื่องราวกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของตนเอง เริ่มอ่านเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบคำถามและสรุปเรื่องราวได้ตามลำดับ สามารถออกอ่านออกเสียงด้วยการใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องด้วยการเน้นเสียง (Emphasis) แสดงออกถึงความรู้สึก (Expression) นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้ (Self-Correct)

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่จำนวนมาก เรียนรู้ Prefixes, Suffixes และรากคำศัพท์ (Root words) สามารถเลือกใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและสามารถสะกดคำศัพท์ได้แม่นยำมากขึ้น มีความเข้าใจพื้นฐานการเขียน ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ เขียนย่อหน้า (Paragraph) และสามารถเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างเหมาะสม และสามารถแต่งเรื่องราวสั้นๆได้

แสดง

Magical Masters 
“Reading with flying colors”

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านนิทานและทำความเข้าใจบทกวี ข้อเขียนบทความประเภทต่างๆที่หลากหลาย เช่น Narrative, Expository, Persuasive เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ อ่านจับใจความ สามารถวิเคราะห์ความหมายตีความความหมายที่มีไนย (Read between the Lines) และตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น (Giving Opinion) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ สามารถอ่านด้วยการใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องด้วยการเน้นเสียง (Emphasis) การใช้เสียงขึ้นลง (Intonation) และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกได้ (Expression)

มีพื้นฐานการเขียนที่ดี เข้าใจประเภทของคำตามหลักไวยากรณ์ (Part of Speech) การเปรียบเทียบ (Simile) และการอุปมาอุปไมย (Metaphors)

แสดง

The Magicians (Coming Soon)
“Reading by heart”

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการอ่านบทความเนื้อหาและบทความประเภทต่างๆที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน วลี และคำแสดงต่างๆที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ การเลือกสื่อการอ่านที่สนใจ สามารถจับใจความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นได้ (Expressing Opinion) นอกจากนี้ผู้เรียนยังไงฝึกทักษะการใช้ภาษาอื่นๆและนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแสดงความเห็นแบบเห็นด้วยและเห็นต่าง (Agreeing and Disagreeing) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การนำเสนองาน (Giving Presentation) และการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) รวมถึงการเขียนบทความประเภทต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้น

แสดง

Magical Pixies (Coming Soon)
“Spark of Interest”
อายุ 1.6 – 2 ปี

หลักสูตรนี้เน้นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสนใจและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเริ่มผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้ความสนุกสนาน

โดยเน้นปูพื้นฐานทักษะการฟัง มีการตอบสนองเมื่อมีการพูดคุยหรือถามคำถาม การชี้ภาพชี้คำตอบ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเลียนเสียงพยัญชนะ และการเลียนแบบการเล่านิทาน (Pretend to read)

แสดง

Magical Fairies
“Discovering the MAGIC in reading”
อายุ 2.6 – 3 ปี

หลักสูตรนี้เน้นการปูพื้นฐานด้าน Phonemic Awareness ให้แก่ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการออกเสียงพยัญชนะ (Letter Sounds) ในภาษาอังกฤษผ่านเสียงเพลงและเกมที่ใช้ประกอบการสอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นและชี้นำ การสังเกตพยัญชนะที่ขึ้นต้นของชื่อตนเอง การออกเสียงตาม และการมีสมาธิจดจ่อในการฟังนิทานที่มีความยาวเพิ่มขึ้น การเรียนรู้คำศัพท์ สี รูปทรง ตัวเลข การพูดการตอบจากประโยคคำถามง่ายๆ เช่น Where is the cat? การกระตุ้นพัฒนาการด้านจินตนาการ การบอกเล่าเรื่องราวและการนำนิทานเรื่องที่คุ้นเคยมาเล่าใหม่ และเริ่มฝึกกล้ามเนื้อมือในการขีดเขียน

แสดง

Magical Wizards
“Learning the MAGIC tricks”
อายุ 4 – 6 ปี

หลักสูตรนี้สอนเทคนิคและทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถบอกอักษรในภาษาอังกฤษได้ สังเกตตัวอักษรในชื่อตนเองและตามป้ายหรือสื่อต่างๆ เน้นสอนเรื่องเสียงและหน่วยเสียง สามารถจับคู่ตัวอักษรและเสียงของคำศัพท์ได้โดยสามารถระบุเสียงแรกเสียงกลางและเสียงสุดท้ายของคำศัพท์ได้ สอนการถอดรหัสเสียง (Decode) การประสมเสียง (Blending) การถอดรหัสเสียงคำ CVC (พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ) การแยกหน่วยเสียง การเชื่อมเสียง และการระบุพยางค์ เรียนเรียนรู้คำพ้องเสียง (Rhyme words) และเรียนคำศัพท์ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องถอดรหัสเสียง (Sight Words) และนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านนิทานที่คุ้นเคยได้และเริ่มฝึกการใช้ภาพและเนื้อเรื่องในการทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ สามารถตอบคำถาม WH Questions เกี่ยวกับเนื้อเรื่องและเรียงลำดับเรื่องราวได้ ใช้จิตนาการในการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง

ผู้เรียนสามารถเขียนชื่อของตนเอง ใช้ตัวอักษรที่คุ้นเคยในการสะกดคำศัพท์และจับคู่คำศัพท์ที่ใช้พูดกับภาษาเขียนได้

แสดง

Magical Warriors|
“Practicing MAGIC”
อายุ 7 – 9 ปี

หลักสูตรนี้สอนเทคนิคและทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถบอกอักษรในภาษาอังกฤษได้ สังเกตตัวอักษรในชื่อตนเองและตามป้ายหรือสื่อต่างๆ เน้นสอนเรื่องเสียงและหน่วยเสียง สามารถจับคู่ตัวอักษรและเสียงของคำศัพท์ได้โดยสามารถระบุเสียงแรกเสียงกลางและเสียงสุดท้ายของคำศัพท์ได้ สอนการถอดรหัสเสียง (Decode) การประสมเสียง (Blending) การถอดรหัสเสียงคำ CVC (พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ) การแยกหน่วยเสียง การเชื่อมเสียง และการระบุพยางค์ เรียนเรียนรู้คำพ้องเสียง (Rhyme words) และเรียนคำศัพท์ที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องถอดรหัสเสียง (Sight Words) และนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านนิทานที่คุ้นเคยได้และเริ่มฝึกการใช้ภาพและเนื้อเรื่องในการทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ สามารถตอบคำถาม WH Questions เกี่ยวกับเนื้อเรื่องและเรียงลำดับเรื่องราวได้ ใช้จิตนาการในการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง

ผู้เรียนสามารถเขียนชื่อของตนเอง ใช้ตัวอักษรที่คุ้นเคยในการสะกดคำศัพท์และจับคู่คำศัพท์ที่ใช้พูดกับภาษาเขียนได้

แสดง

Magical Masters 
“Reading with flying colors”
อายุ 10 – 12 ปี

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านนิทานและทำความเข้าใจบทกวี ข้อเขียนบทความประเภทต่างๆที่หลากหลาย เช่น Narrative, Expository, Persuasive เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ อ่านจับใจความ สามารถวิเคราะห์ความหมายตีความความหมายที่มีไนย (Read between the Lines) และตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น (Giving Opinion) เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ สามารถอ่านด้วยการใช้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องด้วยการเน้นเสียง (Emphasis) การใช้เสียงขึ้นลง (Intonation) และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกได้ (Expression)

มีพื้นฐานการเขียนที่ดี เข้าใจประเภทของคำตามหลักไวยากรณ์ (Part of Speech) การเปรียบเทียบ (Simile) และการอุปมาอุปไมย (Metaphors)

แสดง

The Magicians (Coming Soon)
“Reading by heart”
อายุ 12 ปี+

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการอ่านบทความเนื้อหาและบทความประเภทต่างๆที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน วลี และคำแสดงต่างๆที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ การเลือกสื่อการอ่านที่สนใจ สามารถจับใจความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นได้ (Expressing Opinion) นอกจากนี้ผู้เรียนยังไงฝึกทักษะการใช้ภาษาอื่นๆและนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแสดงความเห็นแบบเห็นด้วยและเห็นต่าง (Agreeing and Disagreeing) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การนำเสนองาน (Giving Presentation) และการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) รวมถึงการเขียนบทความประเภทต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้น

แสดง